William Smithson

PGOULIELMWI SMIQSWNI
------- ------- ANDRI AGAQWI EUSEBEI HD OIKTIRMWNI
?????
HPIWI TOIS PASI ????? EAUTWI
MAQHS??? KAI POLUMIGWN ARETWN
DIDASKALOI
SPOUDAIOI AKADHMIOI
OI AGAQOI
EIS MARIA MIA ??????? KAI PARADEIGMA
TON MNHMEION
??????????? THS ???????
------- ------ EN KEFALLHNIAI
?????? NOIMBRIWI AQAH
To William Smithson
------- ------- To a man good pious and compassionate ????? Mild to every ????? to himself
????? and of assorted virtues
Teachers
Zealous academics
The Good
To Mary one ???? and example
The Memorial
??????? of the ?????
------- ------- In Kefallinia
???? November 1918

To William Smithson,
A good, pious and compassionate man
[by birth ?]
And good-natured to all and to himself.
??? and of assorted virtues.
The good teachers and zealous academics
To Mary one ??? and an example
[erected ] the memorial
???? of the ????
In Kephallinia

Translation kindly supplied by William Ball

©Antony Lambert